Efektywność energetyczna przedsiębiorstw

 

Coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną powoduje wzrost cen jednostkowych zakupu. W związku z tym duzi odbiorcy dążą do optymalizacji zużycia, która ma na celu obniżenie kosztów. Do tego celu niezbędne jest zastosowanie nowoczesnych technologii oraz urządzeń, które pozwolą dokonać niezbędnych pomiarów. W przypadku odbiorników energii elektrycznej często bowiem do sieci wprowadzane są zakłócenia, które powodują obniżenie sprawności.

Energia elektryczna wykorzystywana do zasilania maszyn

dokładna kontrola jakości energiiW ten sposób tracone są znaczne ilości energii, a to z kolei powoduje podnoszenie kosztów eksploatacji. W związku z tym niezbędna jest dokładna kontrola jakości energii, która pozwoli określić jakie działania należy podjąć w celu poprawy. Do parametrów opisujących jakość energii zaliczyć można między innymi: częstotliwość sieci zasilającej, odchylenia napięcia, wahania napięcia, współczynnik migotania światła, asymetrię napięcia czy harmoniczne napięcia. Każdy z tych parametrów pozwala określić oraz zlokalizować źródło zakłóceń. Właśnie dlatego tak ważne jest rejestrowanie wszelkich możliwych współczynników oraz parametrów. W tym celu stosowane są specjalistyczne urządzenia określane mianem analizatorów sieci czy rejestratorów. Pozwalają one na odczyt wartości w czasie rzeczywistym, a także ich rejestrację czy przesył do odpowiednich osób czy urządzeń.

W ten sposób możliwy jest zdalny monitoring oraz podjęcie szybkich reakcji mających na celu rozwiązanie pojawiających się nieścisłości. Warto dodać, że większe firmy mają specjalne działy utrzymania ruchu, w których znajdują się między innymi automatycy czy elektrycy. To właśnie oni mogą szybko podjąć działania naprawcze, które mają na celu poprawę jakości energii, a co za tym idzie obniżenie jej zużycia. Niektóre działania wymagają jednak inwestycji w park maszynowy czy rozbudowę infrastruktury.